Φέρουσα ικανότητα και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Οφέλη σε οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Παναγιώτης Βουλέλλης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χάρης Κοκκώσης