Μετασχηματισμοί του χώρου σε συνάρτηση με τις μεταβολές στα τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα κατανάλωσης: Η περίπτωση των Ρομά

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.07.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Αγγελική - Βασιλική Σιδέρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Άννα Λυδάκη