Τοπιακές γενεαλογίες: Φουκωικά μεθοδολογικά

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.09.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
14.12.2011
Ερευνητής: 
Στεργία Σαραντοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: