Διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς νέων και υφιστάμενων κτιρίων με την εφαρμογή πρότυπων ηλεκτροχρωμικών υαλοπινάκων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.12.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.06.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Ζωή Χατζή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Φραγκίσκος Τοπαλής