Ανάπτυξη και αξιολόγηση των έξυπνων και πράσινων αστικών παρεμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.12.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.03.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.04.2018
Ερευνητής: 
Ελένη Δρακούλη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Καρτάλης