Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση υλικών και άυλων πόρων ενός τόπου. Η περίπτωση της Άνω Σύρου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Ελένη Λινάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα Θεοδωρά