Διερεύνηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο προσχεδιαστικό στάδιο του βιοκλιματικού σχεδιασμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.04.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.05.2016
Ερευνητής: 
Κυριάκος Σκυλάκης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Καρτάλης