Το φαινόμενο της τυρβης ως χαοτική διαδικασία και η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής μορφής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.01.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.02.2004
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνος - Ιωάννης Βασιλόπουλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: