Στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης Νησιωτικών περιοχών με χρήση εναλλακτικού Τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης Νησιών της Δωδεκανήσου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.05.2003
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος Σουρτζής
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: