Η Οικοδομική των Κατασκευών Υγιεινής και Αποχέτευσης στην Ύστερη Κλασσική και Ελληνιστική Αρχαιότητα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.03.1998
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
30.03.1998
Ερευνητής: 
Γεώργιος Αντωνίου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Δημήτριος Κουτσογιάννης