ΤΟΜΕΑΣ II

Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Τοποθεσία: 
Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 4ος όροφος
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Γραμματέας

 • Επαμεινώνδας Τσίγκας, Δρ. ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 210 772 1589  
Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 223/1998, Ένταξη στο Τομέα ΦΕΚ 174Α/24-7-1998 Μετονομασία ΦΕΚ 1574 Β/31-7-2009

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών εντάσσεται στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ.

Γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι ο Χωρικός Σχεδιασμός και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών -Spatial Planning and Geographic Information Systems- και ειδικότερα:

 • η ανάλυση της χωρικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και των οικιστικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στον αστικό χώρο
 • η αξιολόγηση των πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία, το περιβάλλον και τις πόλεις
 • η ειδικότερη συσχέτιση του χωρικού σχεδιασμού με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης
 • η δημιουργία δεικτών και μοντέλων χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την ψηφιακή οργάνωση σχεσιακών βάσεων δεδομένων για τον ευρωπαϊκό χώρο και τις ελληνικές περιφέρειες και πόλεις
 • η ανάπτυξη εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον χωροταξικό, πολεοδομικό, και περιβαλλοντικό σχεδιασμό

Στόχοι

Το Εργαστήριο έχει ως στόχους:

 • την υποστήριξη των διδακτικών αναγκών του ΕΜΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
 • την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενά του (βλ. παραπάνω)
 • τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
 • την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
 • τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
 • την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.

Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου μπορεί να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, μέλη άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες-ερευνητές.

Σύντομο Ιστορικό

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1998 με τον τίτλο: «Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό», με πρώτο Διευθυντή τον Ομότιμο Καθηγητή Δ. Γεωργουλή, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και την διδακτική και ερευνητική δραστηριοποίηση του Εργαστηρίου έως και το 2006. Από το 2007 ανέλαβε την Διεύθυνση του Εργαστήριο ο Μ. Αγγελίδης, Καθηγητής ΕΜΠ. Το Εργαστήριο μετονομάστηκε σε "Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών", σε συνάρτηση και με την διεύρυνση του αντικειμένου του.

Ερευνητικά προγράμματα

Αναφέρονται παρακάτω, ενδεικτικά, ορισμένα ερευνητικά προγράμματα που σηματοδοτούν την διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου σε θέματα ευρωπαϊκού χωρικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού και τοπικού / περιφερειακού σχεδιασμού – σε συνάρτηση και με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων χωρικού σχεδιασμού.

(1) Συμμετοχή στα παρακάτω σημαντικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Χωρικού Σχεδιασμού – European Spatial Planning Observation Network / ESPON.

 • The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development (ESPON project 1.1.1)
 • Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy (ESPON Project 3.2)
 • Particular effects of the EU and beyond on the polycentric spatial tissue with special attention on discontinuities and barriers (ESPON project 1.1.3)
 • ESPON 2013 Project FOCI / Future Orientations of Cities: Cities and urban agglomerations: their functionality and development opportunities for European competitiveness and cohesion.
 • ESPON 2013 Project Database
 • ESPON 2013 Project DEMIFER - Demographic and migratory flows affecting European regions and cities
 • ESPON 2013 Project INTERCO  -Territorial cohesion indicators and indices
 • ESPON 2013 Project GROSEE / EGRONET - Emergence of GROwth poles NETwork in South-East of Europe

  (2) Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Σχέδιο Νομαρχίας Αθηνών
  (3) Προετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου της Περιοχής Ποτίμων στην Κοινότητα Κισσόνεργας