ΤΟΜΕΑΣ II

Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: διαθέσιμο υλικό

Τοποθεσία: 
Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 4ος όροφος