Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού

Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41164
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Οι μετασχηματισμοί των πόλεων τις τελευταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακά εντονότεροι σε σχέση με το παρελθόν και προδιαγράφουν μια μελλοντική “εικόνα” των πόλεων που λίγη σχέση θα έχει με το παρελθόν και, βέβαια, δεν μπορεί να «σχεδιαστεί» με βάση τις παλιότερες πρακτικές του σχεδιασμού. Αυτό ισχύει κατ’ εξοχήν στην σημερινή περίοδο της κρίσης που συναρτήθηκε, στην Ελλάδα και με εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού. Με βάση αυτή την αφετηριακή διαπίστωση, επιδίωξη του μαθήματος είναι να συζητήσει τις μεταλλαγές των πόλεων στην περίοδο της κρίσης, σε όλα τα πεδία (δραστηριότητες / χρήσεις γης, ανάπτυξη / χωρικές ανισότητες, κοινωνία / κοινωνικός αποκλεισμός στο χώρο, αστικό περιβάλλον κ.ο.κ.) και σε όλα τα χωρικά επίπεδα: πόλεις, ευρύτερες περιοχές τους, ρόλος των πόλεων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έμφαση θα δοθεί στις «αδυναμίες» αλλά και τις «ευκαιρίες» που παρουσιάζουν οι μελ-λοντικές προοπτικές ανάπτυξης των πόλεων. Η νέα «κατάσταση» των πόλεων κατά και μετά την κρίση και ακόμα περισσότερο, οι προκλήσεις που συνδέονται με τις προοπτικές εξέλιξης τους οφείλουν να αντιμετωπιστούν με νέες στρατηγικές και νέα εργαλεία και πρακτικές σχεδιασμού. Τέτοιες νέες καινοτόμες πρακτικές εφαρμόζονται σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη και αλλού. Θα τις παρουσιάσουμε θα τις σχολιάσουμε και θα τις συγκρίνουμε με τις πρακτικές που εφαρμόζονται (ή «απουσιάζουν») από τις ελληνικές πόλεις. Συνήθως, οι μεταβολές στον αστικό χώρο προχωρούν ενωρίτερα στις πιο μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα στις μητροπολιτικές περιοχές. Οι τελευταίες, αποτελούν δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ένα «εργαστήριο» για να μελετήσουμε τις τάσεις και τις προοπτικές αλλά και τις νέες πρακτικές σχεδιασμού που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες πόλεων. Για εμάς, στην Ελλάδα, ένα τέτοιο «εργαστήριο» αποτελεί η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας / Αττικής Γι αυτό το λόγο επιλέξαμε να εστιάσουμε τη θεματολογία των εργασιών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος στην Αθήνα. Βλέπε εκτενέστερα για την επιλογή των θεμάτων των εργασιών στα επόμενα. Βλέπε αναλυτικότερα στο συνημμένο αρχείο: "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗΣ 2014 - 15"

Διδάσκοντες

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος