Ανακοίνωση Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 23.10.2014

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα

Εργαστήριο Μορφολογίας, Τομέας Ι

Τηλ.: 210 772 38 63

email: apanagiotidou@arch.ntua.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α

 

Αθήνα 23.10.2014

 

 

Θέμα: Αποζημίωση φοιτητών για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

 

 

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α», σας γνωστοποιούμε ότι οι φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων που θα συμμετάσχουν επιτυχώς στην Πρακτική Άσκηση κατά το έτος 2014 – 2015 δικαιούνται αποζημίωση ποσού 340 ευρώ έκαστος.

 

Η διαδικασία για την αποζημίωση των φοιτητών στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος θα γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του ΕΜΠ (praxis). Οι φοιτητές θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr/site/Eisodos.html και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο με οδηγίες από το τμήμα ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος).

 

Η καταχώρηση των στοιχείων των φοιτητών θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014.

 

Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν στο εργαστήριο μορφολογίας τα παρακάτω έγγραφα:

 

  1. Αντίγραφο απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό όπου να αναγράφεται ο ΑΜΑ ΙΚΑ. (Τονίζεται ότι ο ΑΜΑ ΙΚΑ πρέπει να ανήκει στον ενδιαφερόμενο φοιτητή και όχι σε τρίτο πρόσωπο). Όσοι φοιτητές δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ και να αιτηθούν την χορήγησή του (βλ. λεπτομέρειες στο τέλος).

 

  1. Το έγγραφο Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού (επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο), ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από την τράπεζα όπου θα αναγράφεται το όνομά δικαιούχου και το ΙΒΑΝ. Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι από ελληνική τράπεζα και ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να είναι ο πρώτος δικαιούχος.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

 

Φιλικά,

Αγγελική Παναγιωτίδου (BSc, MSc)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, 5Α

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Τηλ.: 210 772 3863, e-mail: apanagiotidou@arch.ntua.gr


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ[1]

(από εγκύκλιο αρ.49/11.07.2014)

 

 Η απογραφή διενεργείται στην υπηρεσία Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ιδρύματος, χωρίς την υποβολή αίτησης.

 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

● να επιδείξει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων, ήτοι:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή
  • Δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή
  • Διαβατήριο σε ισχύ ή
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για απογραφή ανήλικου φυσικού προσώπου) και να καταθέσει ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό του,

● να γνωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του (δεν είναι απαραίτητη η

προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων),

● να διαθέτει (προαιρετικά) απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον IBAN

τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος

δικαιούχος,

● να διαθέτει (προαιρετικά) απλά (όχι επικυρωμένα) αποδεικτικά στοιχεία

για τυχόν ασφάλισή του σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς της ημεδαπής ή

της αλλοδαπής


 
[1] Βλ. http://www.ika.gr/gr/infopages/memos_search.cfm