ΤΟΜΕΑΣ II

Εργαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1820
  • 210 772 3794
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη: Β.Δ. 321/1965, ΦΕΚ 79Α/4.5.1965, Ένταξη στη Σχολή: ΦΕΚ 80Β/1.3.1983, Κανονισμός Λειτουργίας: Απόφαση 59087, ΦΕΚ 5843Β/31.12.2020

Σύντομο Ιστορικό

Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) είναι το αρχαιότερο Εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων, ιδρύθηκε το 1964 και είχε επικεφαλής του τον ιδρυτή του Καθηγητή Αντώνη Κριεζή (μέχρι το 1968),τον Καθηγητή Αθανάσιο Αραβαντινό (από 1969 έως 1994) , τον Καθηγητή Γεώργιο Σαρηγιάννη (από 1994 έως 2007) και την Καθηγήτρια Πολυξένη Κοσμάκη (από 2007 έως 2010) και τον Καθηγητή Δημήτρη Ν. Καρύδη (από 2011 έως 2015).

Από το 2016 την Διεύθυνση του Σπουδαστηρίου έχει ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Σερράος.

Στη μακρά αυτή πορεία του το ΣΠΕ λειτούργησε ως Ερευνητικό Κέντρο, με σκοπό την εκπόνηση πρότυπων ερευνών για λογαριασμό Δημοσίων Φορέων με ακτινοβολία που ξεπέρασε σύντομα τα στενά όρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Σε μια εποχή όπου η έρευνα σε ζητήματα ερμηνείας των διαδικασιών παραγωγής του κτισμένου χώρου (οποιασδήποτε κλίμακας) ήταν (πανεπιστημιακά) ελάχιστα προωθημένη, το ΣΠΕ εισήγαγε νέες, καινοτόμες , κατευθύνσεις, μετεκπαιδεύοντας ταυτόχρονα και στελέχη του Δημοσίου .

Την ίδια στιγμή, η συνεργασία του ΣΠΕ με φορείς και οργανισμούς άμεσα σχετιζόμενους με τον Δημόσιο Τομέα, προίκισε αντίστοιχα κέντρα λήψης αποφάσεων με πολύτιμες υποδείξεις / κατευθύνσεις παρεμβάσεων, που είχαν στόχο την ανάπτυξη, με την ευρύτερη έννοια, αλλά και τη βελτίωση του κτισμένου περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έρευνες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν το 1980, όπως εκείνες για την Ήπειρο – Θεσσαλία, την Πελοπόννησο , την Ανδρίτσαινα, την Καλαμάτα, την Πεντέλη, κ.α., αλλά και η ‘Έρευνα Πολεοδομικών Προτύπων’.

Παράλληλα το ΣΠΕ, συνδέεται άμεσα και με την Εκπαίδευση που διεξάγεται από τον Τομέα στα πλαίσια της Σχολής, παρέχοντας υλικό, στοιχεία, ερευνητικές εργασίες κ.α. που χρησιμοποιούνται και ως εκπαιδευτικό υλικό στα οικεία μαθήματα.

Τομείς Δραστηριοποίησης

  • Πολεοδομική Ανάλυση (1):  Kαταγραφή υπάρχουσας κατάστασης κτισμένου χώρου
  • Πολεοδομική ανάλυση (2): Οικονομικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις αστικού περιβάλλοντος
  • Αστικός σχεδιασμός (1): εφικτότητα/σκοπιμότητα αστικών παρεμβάσεων
  • Αστικός σχεδιασμός (2): δυνατότητες αναπλάσεων υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
  • Αστικός σχεδιασμός (3): πρότυπα βιοκλιματικού/περιβαλλοντικού σχεδιασμού
  • Χωροταξική ανάλυση και Χωροταξικός σχεδιασμός: εφικτότητα/σκοπιμότητα παρεμβάσεων σε επίπεδο Δήμου/Περιφέρειας, στη βάση αναπτυξιακών προτύπων