ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Εργαστήριο Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας (Γεωμετρικών Απεικονίσεων του Χώρου)

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3399
Τοποθεσία: 
Κτ. Μπουμπουλίνας, 4ος ορ. - Συγκρότημα Πατησίων
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Εξωτερική Συνεργάτιδα

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 352/1974 (ΦΕΚ 138Α/18-5-1974), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

Το Εργαστήριο Γεωμετρικών Απεικονίσεων του Χώρου εντάχθηκε στη Σχολή ως Σπουδαστήριο Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας με Υ.Α Β1/29/83 ΦΕΚ 80/1-3-83.

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση των γεωμετρικών μεθόδων που συμβάλλουν στην απεικόνιση του αρχιτεκτονικού έργου, η διερεύνηση του βαθμού συνάφειας των γεωμετρικών συστημάτων απεικόνισης με τις απεικονίσεις μέσω υπολογιστών και ακτίνων Laser και η καλλιέργεια της αντίληψης του χώρου, με εξάσκηση στην αμφίδρομη επικοινωνία (γραφή-ανάγνωση) μέσω των γραφικών κωδίκων διατύπωσηs αυτήs τηs νοητικήs λειτουργίαs.

Η ανάγκη παροχήs τέτοιου υπόβαθρου πηγάzει από την άμεση συνάφεια Γεωμετρίαs και Αρχιτεκτονικήs που εμφανίzεται σε ποικίλεs πτυχέs του αρχιτεκτονικού πεδίου.

Το Εργαστήριο Γεωμετρικών Απεικονίσεων του χώρου, έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη απεικονίσεων του χώρου, βασιζόμενων σε γεωμετρικές αναλυτικές και συνθετικές μεθόδους ( γεωμετρικές κατασκευές και προοπτικές απεικονίσεις), ενισχυόμενες με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ) και ακτίνες Laser.

Ειδικότερα το Εργαστήριο ασχολείται με:

  • Την τεκμηρίωση των γεωμετρικών συστημάτων απεικόνισης του δομημένου χώρου (Παραστατική γεωμετρία – Προοπτική απεικόνιση - Αξονομετρική προβολή), τα θεμελιώδη γεωμετρικά στοιχεία, σχέσεις και κατασκευές που συνθέτουν τις αρχιτεκτονικές μορφές και τη δημιουργία νέων μορφών μέσω γεωμετρικών κατασκευών & μετασχηματισμών.
  • Τις θεμελιώδεις γεωμετρικές αρχές και συστήματα αρχιτεκτονικής απεικόνισης και τον συσχετισμό τους με μεθόδους απεικόνισης που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες. Αναζήτηση με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων Η/Υ των μετασχηματισμών, που ορίζονται ως αμφιμονοσήμαντες απεικονίσεις των στοιχείων του γεωμετρικού χώρου, οι οποίοι προσδιορίζουν νέες αδιερεύνητες μορφές.
  • Τη λειτουργία της Προοπτικής στα πλαίσια της οπτικής αντίληψης, την προοπτική ως φυσική λειτουργία, αντιληπτική προοπτική και αντίστοιχες γεωμετρικές ερμηνείες.
  • Την παρουσίαση των δυνατοτήτων απεικόνισης των αντικειμένων του χώρου μέσω της ολογραφίας, καθώς και διερεύνησης γεωμετρικών επιφανειών με ακτίνες Laser και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το Εργαστήριο καλύπτει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Αρχιτεκτόνων σε θέματα σχετικά με την γνωστική του περιοχή αλλά και με την ευρύτερη περιοχή του Τομέα ΙΙΙ και της Σχολής.

  • Την ανάπτυξη ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων στην ως άνω γνωστική περιοχή.
  • Την κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα Ελληνικά και αλλοδαπά.
  • Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.
  • Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ερευνών Ε.Μ.Π.
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.