ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Γραμματέας

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 237/1973 (ΦΕΚ 208Α/13-9-1973), ΦΕΚ 80Β/1-3-1983