Μαρία Καραποστόλη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3908
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)