Η Δημόσια Υγεία ως παράμετρος του Πολεοδομικού Προγραμματισμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.03.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.04.2018
Ερευνητής: 
Ευστάθιος Μπούκουρας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χρήστος Μαντζώρος