Εικονογραφικές αναπαραστάσεις της εξορίας: Το σώμα και ο χώρος

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Ερνεστίνα Καρυστιναίου - Ευθυμιάτου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Πολυμέρης Βόγλης