Αστική παράκτια ζώνη. Διαδικασίες και προοπτικές ενσωμάτωσης στην πόλη.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Ελένη Σπανογιάννη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: