Σκηνές της Ετερότητας: Επιτελεστικές πρακτικές του δημόσιου σώματος

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.03.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.04.2018
Ερευνητής: 
Ειρήνη Κουμπαρούλη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Πεφάνης