Αστυνομική Αφήγηση και Πόλη: Το αστικό παραμύθι των σύγχρονων Μεγαλουπόλεων και οι απεικονίσεις του Κακού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.04.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.05.2020
Ερευνητής: 
Μαρία Λεζγή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Σκαρπέλος