Το σχεσιακά συγκροτούμενο αντικείμενο: Περιγραφή και σχεδιασμός

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.2017
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: