Το Bauhaus και η Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.03.2018
Ερευνητής: 
Ξενοφών Βαλτάς
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: