Τα ρέματα στον Ελληνικό χώρο. Δίοδοι συγκρότησης και αποδόμησης του χώρου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Έντις Χυσόλι
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα Θεοδωρά