Η κατασκευή του φυσικού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.06.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
06.07.2017
Ερευνητής: 
Γεώργιος - Αθανάσιος Νικόπουλος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: