Ο ελλείπων τόπος της πατρίδας: χωρικά σύμβολα της απώλειας του σημαίνοντος τόπου σε αθηναϊκές κατοικήσεις

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.11.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.12.2015
Ερευνητής: 
Μαρία Μίχου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Τσιμουρής