Εννοιολογικές προσεγγίσεις και πρότυπα μορφοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντος (design engineering - product information model)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
10.09.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Μαρία Μαλαπέτσα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος