Τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και χωρικοί μετασχηματισμοί στην περίπτωση της Χαλκιδικής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.12.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2014
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνος Πετράκος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: