Η ελληνική εμπειρία της οικιστικής ανάπτυξης και των πολιτικών γης στο νησιωτικό χώρο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.08.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Σπυρίδων Παπαγιαννάκης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: