Μελέτη των γλωσσολογικών κωδίκων που διέπουν τις εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο επικοινωνιακό σύγχρονο περιβάλλον

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
31.10.2012
Ερευνητής: 
Μαρία Χατζοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: