Ποια είναι η Αρχιτεκτονική του Κοινού; Ή Κοινό, Σχεδιασμός, Παραγωγή (του Χώρου).

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.09.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.01.2013
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.01.2013
Ερευνητής: 
Ελένη Αντωνοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Παπανικολάου