Χώρος και κίνηση. Ένας συνεχής και παραγωγικός διάλογος.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.06.2011
Ερευνητής: 
Γεωργία - Κωνσταντίνα Αντζάμπου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κάτια Σαβράμη