Σύγχρονες μορφές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Προοπτικές και διαφαινόμενες απειλές.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
03.11.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.02.2011
Ερευνητής: 
Ιωάννης Σπυρόπουλος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλέξιος Δέφνερ