Ο Μουσειογραφικός Σχεδιασμός ως Πεδίο Νοηματικών και Ιδεολογικών Προβολών. Η Περίπτωση των Βυζαντινών Μουσείων στην Ελλάδα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.03.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.06.2014
Ερευνητής: 
Σπυρίδων Νάσαινας
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: