Ο ρόλος της Αγοράς Γης στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό του αστικού χώρου στην Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.06.2011
Ερευνητής: 
Γεώργιος Γράμψας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Παγώνης
Αλέξιος Δέφνερ