Κατασκευαστική Διαδικασία ή/και Αρχιτεκτονική Θεωρία: Συστήματα σχηματοποίησης στην αρχιτεκτονική μεθοδολογία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.05.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
24.06.2020
Ερευνητής: 
Ελένη Θεοτοκάτου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: