Αισθητική οντολογία και τα νέα μέσα ταχείας πρωτοτυποποίησης της μορφής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.06.2011
Ερευνητής: 
Θεόδωρος Κώστας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: