Τα μουσεία άλλοτε και τώρα: οργάνωση, διαχείριση έργου, σχεδιασμός

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.06.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.06.2014
Ερευνητής: 
Ελένη - Έρση Φιλιπποπούλου - Μιχαηλίδου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Βαρώτσος