Ο θεσμός του αστικού αναδασμού ως εργαλείο εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελληνική εμπειρία και διεθνής πραγματικότητα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
31.01.1996
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.03.1996
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.05.1997
Ερευνητής: 
Ευαγγελία Μπαλλά
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεωργία Γιαννακούρου