ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Εργαστήριο Ζωγραφικής

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1905
  • 210 772 3755
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Προσωπικό

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Β.Δ. 132/1962 (ΦΕΚ 32Α/22-2-1962) Μετονομασία ΦΕΚ 208Α/1973, Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983