Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αστικός Σχεδιασμός (ΦΕΚ διορισμού 2676/04.11.2021 τ. Γ΄)