ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 1394
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1393
  Τηλέφωνο Fax

Προσωπικό

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 132/1962 (ΦΕΚ 32Α/22-2-1962) Μετονομασία με Π.Δ.352/1974, ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

Το Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών του Ε.Μ.Π. έχει την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή για να υλοποιήσει ποικίλες δοκιμές και ελέγχους στην περιοχή των τεχνικών υλικών.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου είναι πρόσφατα ανανεωμένος. Έτσι στο Εργαστήριο, γίνονται διαφόρων ειδών δοκιμές των υλικών, με σύγχρονα εργαστηριακά μηχανήματα (μηχανικών αντοχών, συμπεριφοράς των υλικών έναντι του νερού, θερμικής συμπεριφοράς κ.α.).

Το Εργαστήριο εκδίδει διάφορα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων, μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. 

Έρευνα 

Σήμερα το ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου κινείται στα αντικείμενα:

  • Τεχνικά υλικά
  • Νέα-σύγχρονα υλικά δόμησης
  • Ιστορικά και παραδοσιακά δομικά υλικά
  • Φυσικές δομήσιμες ύλες
  • Θερμική συμπεριφορά του κτηρίου
  • Θερμογραφία
  • Δομικά υλικά και οικολογία

καθώς και στην πιστοποίηση διαφόρων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των υλικών που βρίσκουν εφαρμογή στην κατασκευή.