ΤΟΜΕΑΣ II

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
 • +302107723590
 • +302107723591
 • +302107723602
 • +302107723496
Τοποθεσία: 
ΕΜΠ-Συγκρότημα Πατησίων, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα - Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 5ος όροφος
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 175/1998, ΦΕΚ 130Α/16-6-1998

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος εντάσσεται στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.  Ιδρύθηκε το Μάιο του 1996 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της πόλης και της πολεοδομίας. Συνεργάζεται με αντίστοιχα Εργαστήρια και Σχολές του ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ.  Αντικείμενό του είναι τα θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και προστασίας του αστικού περιβάλλοντος που απασχολούν ιδιαίτερα τους Έλληνες μηχανικούς τα τελευταία χρόνια, όπως:

 • Τα αίτια της υποβάθμισης των πόλεων και η διατύπωση αρχών, στόχων και πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης στο ανθρωπογενές φυσικό περιβάλλον.
 • Η ανάλυση/μελέτη των δυνατοτήτων προστασίας και ανάδειξης του αστικού και περιαστικού πρασίνου και η διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναβάθμισής του.
 • Η ανάλυση/μελέτη του ιστορικού περιβάλλοντος στον αστικό και εξωαστικό χώρο όπως και οι δυνατότητες προστασίας και ανάδειξης του.
 • Η μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς και μαζικών μεταφορών ως εργαλείων περιβαλλοντικής αναβάθμισης των πόλεων.
 • Η προώθηση της χρήσης των ήπιων μορφών ενέργειας στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος έχει ως στόχο:
 • Την υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΜΠ στα θέματα του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
 • Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της οικιστικής ανάπτυξης, του αστικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
 • Την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.
 • Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια των στόχων του επιστημονικού αντικειμένου.
 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, μέλη άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη συνεδρίαση της 2/4/1997 και η σύστασή του δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130/16.06.1998 τ.Α’.

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν στη διδασκαλία, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμμετέχουν και πολλές/πολλοί από τους νέους ερευνητές.