Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός" Α.Π.Θ. 2021-2023

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.4.2021

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2021-2023 (επανίδρυση σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6167/31-12-2018).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό» ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο της εκάστοτε διετίας κύκλου σπουδών.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά κύκλο σπουδών [κάθε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα]. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. και αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Για την κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2.700,00€ (για όλο το Πρόγραμμα). Από την καταβολή τελών φοίτησης απαλλάσσονται ορισμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Νόμου 4485/2017. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, όπως αυτά αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail envi@arch.auth.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Αρμόδια για την επιλογή είναι τριμελής Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (E.E.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. 2310995825, 6986332098 (ώρες επικοινωνίας 11:30 - 13:00) | ηλεκτρονική διεύθυνση: envi@arch.auth.gr, την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.