Υποτροφίες (5) μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας Ιδρύματος "Λοχαγού Φανουράκη" 2021-2022

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29.3.2021

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013)  σε συνδυασμό με το Ν.4182/2013 και τον ισχύοντα Κανονισμό Υποτροφιών, πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ' ανώτατο όριο ενός (1) έτους, με επιλογή, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων
β. Διδακτορικών Διπλωμάτων
γ. Μεταδιδακτορικών ή άλλων ερευνητικών τίτλων

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 14η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 16:00.

  1. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τoν Κανονισμό Υποτροφιών 2021-2022 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος πριν συμπληρώσουν την αίτηση.
  2. Απορρίπτεται αυτομάτως χωρίς ειδοποίηση του υποψηφίου η  αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά.
  3. Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα  πλήρως συμπληρωμένη (χωρίς καμμία παράλειψη), και να συνοδεύεται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών.
  4. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες, μεγέθους Α4, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον  σε μορφή jpeg ή pdf για τη φωτογραφία και pdf για τα υπόλοιπα με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου το 1MB και δεν επιστρέφονται.

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και που ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν θεωρημένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του.

  1. Aιτήσεις  ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτά. Δεν γίνονται  ομοίως δεκτά  οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.
  2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-15:00 και στο email: info@fanourakisfoundation.org.

  1. Η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλει ο υποψήφιος ηλεκτρονικά, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.
  2. Το Ίδρυμα παρέχει μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνεί με τους υποψηφίους για την έγκαιρη προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των δικαιολογητικών τους.