Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. "Διερμηνείας και Μετάφρασης" Α.Π.Θ. 2021-2023

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 17.3.2021

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. αποφάσισε, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών/φοιτητριών στην ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, οι τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

 • πτυχίο Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε ειδικότητας
 • άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες)
 • άριστη γνώση (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2) δυο ξένων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2021

 • ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στο σύνδεσμο και
 • ταχυδρομικώς, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διάδοσης του Covid 19, τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος θα περιέχει:
  1. την παραπάνω αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή
  2. βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που θα αναφέρει μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του/της
  3. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων - για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  4. αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  5. αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) για κάθε γλώσσα εργασίας που δηλώνεται

Ο φάκελος με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται έως τις 15 Μαΐου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Γραμματεία
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος
54124, Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ, τα κριτήρια αίτησης κι επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία αξιολόγησης, τις εισαγωγικές εξετάσεις κκαι τα δίδακτρα μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος στην κ. Δάφνη Μουστακλίδου, στο τηλέφωνο 2310997402 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dtmousta@enl.auth.gr.