Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ/ΕΜΠ για Υποψήφιους Διδάκτορες [Τομέας I, II, III]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 03.3.2021

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, συνεδρία αρ.7/24-02-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κανονισμού Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (05/09/2018), αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) νέων υποτροφιών ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, τριετούς διάρκειας με ετήσια ανανέωση:

 1. δύο (2) για τον Τομέα I "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός",
  με ημερομηνία έναρξης: 21/06/2021,
 2. τέσσερις (4) για τον Τομέα II "Πολεοδομία και Χωροταξία",
  δύο (2) με ημερομηνία έναρξης: ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων και
  δύο (2) με ημερομηνία έναρξης: 21/06/2021 και
 3. μία (1) για τον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός»,
  με ημερομηνία έναρξης: 21/06/2021.

Σημείωση: Η εκάστοτε υποτροφία θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Σύγκλητο ΕΜΠ και σε κάθε περίπτωση όχι προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της εκάστοτε θέσης.

Βασικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της υποτροφίας (οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη προκήρυξη):

 1. Να έχει συγκροτηθεί η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή.
 2. Να έχει οριστεί το θέμα της διδακτορικής τους διατριβής.
 3. Να μην έχουν υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος της διατριβής και να έχει κατατεθεί πρόσφατη έκθεση προόδου.​

Ως προς τη διαδικασία:

 • Η αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων (αρ.2) θα πρέπει να περιέχει μόνο δημοσιεύσεις που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών (ενότητα Γ, κριτήριο Μ2, σελίδα 3), χωρισμένες κατά περίπτωση, π.χ. "Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά", "Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια" κλπ.
 • Η βεβαίωση μέγιστου βαθμού (αρ.5) εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής από την οποία έχετε αποφοιτήσει, δεν είναι η ίδια με το αντίγραφο διπλώματος και είναι απολύτως απαραίτητη γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο με βάση το οποίο υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων αναφέρεται στον κανονισμό (ενότητα Γ, κριτήριο Μ1, σελίδα 3).
 • Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (αρ.7 και 8) αφορούν στο φορολογικό έτος 2019.
 • Όσον αφορά στο οικογενειακό εκκαθαριστικό (αρ.8), θα πρέπει να προσκομίσετε της/του συζύγου, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά των γονέων.
 • Το πιστοποιητικό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρ.11) εκδίδεται από το γραφείο. Αρκεί να στείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση για την έκδοσή του, στο e-mail: protocol@arch.ntua.gr και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη σχετική ανακοίνωση. Η βεβαίωση θα συμπεριληφθεί εκ των υστέρων στο φάκελό σας.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι οι βεβαιώσεις αμοιβών από τον ΕΛΚΕ και τον ΕΠΙΣΕΥ (υποχρεωτικό για όλους):

 • Τη βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΛΚΕ (αρ.9) θα την παραλάβετε ηλεκτρονικά από την αντίστοιχη υπηρεσία (κα Στυλιανού). Επειδή απαιτούνται τουλάχιστον 2 ημέρες για την έκδοσή της, παρακαλείστε να μεριμνήσετε εγκαίρως για την αποστολή της αίτησης (1.6 Υποτροφίες ΕΛΚΕ | Αίτηση Βεβαίωσης Αμοιβών) μέσω e-mail: mikastyl@central.ntua.gr.
 • Τη βεβαίωση αμοιβών από το ΕΠΙΣΕΥ (αρ.10) θα την παραλάβετε επίσης ηλεκτρονικά από την αντίστοιχη υπηρεσία (κα Κατσούλη), στέλνοντας τα παρακάτω στοιχεία μέσω e-mail: katerina.katsouli@iccs.gr.
  • Ονοματεπώνυμο:
  • ΑΦΜ και ΔΟΥ:
  • Τηλέφωνο:
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (σκαναρισμένη)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 έως και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr.

Ως προς την αποστολή:

 • Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, καλό θα ήταν η αίτησή σας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (πλην του πιστοποιητικού ΥΔ) να συμπεριληφθούν σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip, rar κλπ), καθώς και σε ένα και μόνο μήνυμα, για την παραλαβή του οποίου θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
 • Μπορείτε, εφόσον χρειάζεται, να επιλέξετε μία εναλλακτική μέθοδο αποστολής (π.χ. wetransfer), αρκεί να είναι ελεύθερης πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά μέσω e-mail, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του φακέλου.
 • Τέλος, παρακαλούμε θερμά όπως αποστείλετε μόνο τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην προκήρυξη (μαζί με αποδεικτικά βραβείων ή υπεύθυνες δηλώσεις που ενδεχομένως να χρειαστούν).

Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται από τον υπεύθυνο του γραφείου, Καλευρά Αλέξανδρο, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.