3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01.10.2020

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
 3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 6. Κοινωνικές Επιστήμες
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
 8. Περιβάλλον και Ενέργεια
 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Στο Παράρτημα παρατίθενται τα επιμέρους επιστημονικά πεδία και υποπεδία των Επιστημονικών Περιοχών.

Κάθε ΥΔ μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. Η υποβολή γίνεται από τον/την ΥΔ αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Όλα τα πεδία καθώς και τα έγγραφα που αναρτώνται συμπληρώνονται και συντάσσονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά το θέμα της διδακτορικής διατριβής (τίτλος, περίληψη, εκτεταμένη σύνοψη) υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός τους για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση ο/η ΥΔ θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είτε Υπεύθυνη Δήλωσή του/της περί της γλώσσας σύνταξης της διατριβής στο αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα υποβολής. Όλα τα έγγραφα αναρτώνται σε μορφή PDF.

Για την υποβολή των Αιτήσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Γενικά στοιχεία ΥΔ και διδακτορικής διατριβής (Τμήμα Α)
 • Επιστημονικό προφίλ ΥΔ και Θέμα διδακτορικής διατριβής (Τμήμα Β).

Η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του N. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και του περιεχομένου των εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: 20.10.2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία λήξης Υποβολής: 20.11.2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Ο/Η ΥΔ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: researchdepartment@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420.

Περισσότερες πληροφορίες για:

 1. τη χρονική διάρκεια των υποτροφιών,
 2. τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
 3. την υποβολή των αιτήσεων,
 4. τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και
 5. τα αποτελέσματα αξιολόγησης

μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα Αρχεία: